กรมราชทัณฑ์ ร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562

#ชัดทุกกระแส

กรมราชทัณฑ์ ร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ” (Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment) โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก เน้นบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือ “ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ ขจัดความเดือดร้อนประชาชน” ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญและเร่งรัดที่จะต้องลดระดับปัญหานี้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการกำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการ โดยมีบทบาทหน้าที่คือ 1. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในมาตรการการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. บูรณาการระบบการบำบัดรักษาทุกระบบ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 3. ประสานและร่วมติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัด โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้พลังแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้หลักประกันว่า ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดรักษาได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม มีหน้าที่ในการวิจัย ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สบยช. จึงได้จัดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 “บำบัดยาเสพติดครอบคลุมกาย-ใจ อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment)”


นอกจากนี้ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้กล่าวรายงาน รายนาม ศูนย์ชุมชนบำบัด เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 21 แห่ง ที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด H.A. (ประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพ) ระบบต้องโทษ ในพิธีมอบใบกิตติกรรมประกาศ เพื่อให้การรับรองคุณภาพฯ กับท่านองคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัยสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1,500 คน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ เทคนิค ในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง