พระราชปัญญารังษีเจ้าอาวาส พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

#ชัดทุกกระแส

พระราชปัญญารังษีเจ้าอาวาส พร้อมพุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ที่วัดชิโนรสสารามวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชปัญญารังษีเจ้าอาวาส พร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลฯ สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนา

 รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว โดยมีพระราชปํญญารังษีเจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยประกอบพิธีทางศาสนาและการแสดงธรรมในเรื่องวันอาสาฬหบูชาภายในศาลาการเปรียญ รอบพระอุโบสถ 3 รอบ
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ