ร่วมสร้างชาติให้กับคนรุ่นใหม่ กับอารยศิลป์ สร้างชาติ

#ชัดทุกกระแส

ร่วมสร้างชาติให้กับคนรุ่นใหม่ กับอารยศิลป์ สร้างชาติ”


นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิดที่ดีเป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับพัฒนาแนวความคิดดีอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ครอบครัว หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติจึงได้จัดตั้งโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า อยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืน
ในอนาคตได้จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการอารยศิลป์ สร้างชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โดยภายในงานเป็นการระดมทุนจากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรม ซึ่งมีทั ้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์จากศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นนำ และจากหลากหลายผลงานของนักสะสม อาทิอ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ) , ดร.สมบัติเมทนี(ศิลปินแห่งชาติ) , ชศูกัดิ์วิษณุค ารณ , สุวัฒน์วรรณมณี, ประทีป คชบัว , รศ.ดร.สุวัฒน์แสนขัติยรัตน์, มล.จักรพล รัชนี, อภิชัย การิกาญจน์, ดินหิน รักพงศ์อโศก , สุวิทย์ใจป้อม , ทรงเดช ทิพย์ทองฯลฯ มาจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำผลงาน และจัดจ าหน่ายภายในงาน อีกทั ้งยังมีการจัดจำหน่ายผลงาน
ศิลปกรรม ทางออนไลน์ในเพจ อารายศิลป์ สร้างชาติโดยทางโครงการได้ตั้งเป้าหมาย จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนกับโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ โดยเยาวชนสร้างชาติรุ่น 4 ดำเนินการโดย NBI รุ่น 5ของ
สถาบันสร้างชาติ โดย ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์เจริญวงศ์ศกัดิ์
โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 321 สถาบัน
ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบันอาชีวศึกษาใน 17 จังหวัดของภาคกลาง
รวมกรุงเทพมหานครด้วย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 963 คนและได้เข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เยาวชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการต้องกลับไปจัดตั ้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในทุกสถาบัน และต้องเพิ่มสมาชิกชมรม เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถาบัน โรงเรียน และชุมชน
โดยรอบ ซึ่งจะมีทีมบัณฑิตครูอาสาเข้าไปช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชนทุกชมรม

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง