สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

#ชัดทุกกระแส

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
 ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้  ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 407 8/2562) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 แพทยศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่าน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น เป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์และประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ