OTOP ก้าวไกล สู่สากล กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน ไปสู่ตลาดสากล

#ชัดทุกกระแส

OTOP ก้าวไกล สู่สากล
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน  ไปสู่ตลาดสากล


วันที่  11 ก.ย.เวลา 15.00 น.
 ณ  ห้องโถง  Lobby C อาคารกลุ่มนวัตกรรม  2 อุทยานวิทยาศาสตร์
นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล"  โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากลปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล"  ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ


นายแพทย์มรุต   กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ได้แก่  การส่งเสริมการปลูก  การอนุรักษ์ พืชสมุนไพรหายากในป่าสมุนไพรชุมชน   การนำทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐาน   สร้างระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว  รองรับภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพระบบการผลิตที่มีมาตรฐานจำหน่ายในตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีการพูดคุยกับ คิงพาวเวอร์เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปวางจัดแสดงและวางขายที่ คิงส์พาวเวอร์  เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะคาบเกี่ยวกับวันชาติของจีน ซึ่งปกติจะมีคนจีนเดินทางมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์  วันละกว่า 1 แสนคน คาดว่าช่องทางนี้จะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ