“104 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์”

#ชัดทุกกระแส

“104 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์”


   วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
 ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี
กรมราชทัณฑ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2562 ครบรอบ 104 ปี โดยมีอธิบดี กรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


        พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  กล่าวว่า เพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้าย
วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีประจำปี 2562 นี้ ครบรอบ 104 ปี และได้จัดพิธีถวายเครื่องแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมรับพระราชโองการ
“โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญ
ของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ
ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่กรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง


        พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่, รางวัลองค์กรโปร่งใส   ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards), รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินภาครัฐ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกหลายรางวัลที่ล้วนเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มุ่งมั่นและตรากตรำปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ภายในงานวันสถาปนาดังกล่าว ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย 3 ส 7 ก และ นโยบาย 4S


พร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จำนวนมาก กรมราชทัณฑ์ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจ
ของกรมราชทัณฑ์มาด้วยดี ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถทำให้ภารกิจ การคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ