"ครูโอ๊ะ”ลงพื้นที่เมืองลุง ฟังเสียงพื้นที่ แจงเดินหน้าสานงานทะลุเป้า!!

#ชัดทุกกระแส

"ครูโอ๊ะ”ลงพื้นที่เมืองลุง ฟังเสียงพื้นที่ แจงเดินหน้าสานงานทะลุเป้า!!


 วานนี้ เวลา 14.00 น. (11 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.กมล  รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พะโยม ชินวงษ์  ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ณ โรงเรียนวีรนาถศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการพบปะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ว่า “ ภายหลังการตรวจเยี่ยม และรับฟังการทำงานของโรงเรียนเอกชนแล้วนั้น ทำให้ได้รับทราบปัญหาหลายอย่าง ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ได้กำหนดนโยบายสำคัญหลายประการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยมีนโยบายที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่


1. เพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู�และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปี มาเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ โดยจะเริ่มเบิกจ่ายตามเพดานค่ารักษาพยาบาลใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

2. จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงฯ ปี 2562 ให้ สช. จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง ได้แก่
1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย
2. การจัดการเรียนรู้วิชา Coding
3. การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS)
4. การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
5. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
โดยกำหนดจัดอบรมตามเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค  18  ภาค  และ กทม.�ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

3. ผลักดันงบประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจำนวน 111 ล้านบาท (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 111,172,700 บาท เพิ่มขึ้นจาก�ปี 2562 จำนวน 12.5 ล้านบาท)  ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะใช้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญ ได้แก่
3.1 อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เช่น
(1) อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(2) สะเต็มศึกษา  Coding  และพลังงานทดแทน
(3) อบรมครูปฐมวัย
(4) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(5) ศาสตร์พระราชา และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมือง�ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(6) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
(7) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและความสามารถพิเศษ
3.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนในระบบและนอกระบบ

4. ส่งเสริมกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับ�การจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือจิตอาสา  และลูกเสือมัคคุเทศก์ ของโรงเรียนเอกชน โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

5. แก้ไขปัญหาการค้างจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โดยปกติ สช. จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทำให้มีการค้างจ่ายเงินอุดหนุนกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  และการจ่ายเงินเดือนครู  จึงมีนโยบายให้มีการเกลี่ยงบประมาณภายในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และโรงเรียนเอกชน สำหรับปีงบประมาณนี้ได้เกลี่ยงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ สช. จำนวน 250 ล้านบาท จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2562 สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ครบตามจำนวนและไม่ให้มีการค้างจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน

6. ให้การช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 โรงเรียน โดยมอบหมาย สช. ลงพื้นที่  เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น โรงเรียนละ 10,000 บาท และสมาคม ปสกช.�ร่วมสมทบอีก โรงเรียนละ 5,000 บาท

7. แข่งขันทักษะวิชาการ (นักเรียนเกรดอ่อน) ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนตามความถนัด

8. นำเสนอ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนทุกประเภทต่อสาธารณะ เช่น โรงเรียนพลังงานต้นแบบ (ศรีแสงธรรม)
9. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนร่วมกับ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จากนโยบายและการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนที่ดิฉันได้ร่วมผลักดันในวันนี้ จะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป “ รมช.ศธ.กล่าว


จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเอกชน นิทรรศการผลงานด้านพัฒนาทักษะอาชีพของ กศน.ในจังหวัดพัทลุง และเปิดค่ายมวยวีรนาทยิมส์ ของโรงเรียนนีรนาทมูลนิธิ ตามโครงการส่งเสริมค่ายมวยในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการกีฬา และให้เด็กที่สนใจได้มีโอกาสในการฝึกหัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยไทยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก และเพื่อเป็นการช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานกีฬาอันเก่าแก่ของไทยไม่ให้สูญหาย ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าต่อไป!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ