มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562

 #ชัดทุกกระแส     
 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี  2562


      เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีซ้อมรับปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาบัตร เข้าร่วมพิธี
 


          พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร., รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งเมื่อพุทธศักราช 2535 โดยพระราชธรรมานุวัตร ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระภัสสรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และพระธรรมฐิติญาณ ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ ที่ พระราชสารสุธี เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตร้อยเอ็ด ชื่อ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2537 เป็นวิทยาเขตที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ด  วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561 2562 นี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 164 รูป/คน ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน 19 รูป/คน  รวม 183 รูป/คน ในจำนวนนี้ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 43 รูป/คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 21 รูป/คน
     พิธีซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้ มีญาติๆ ผู้สำเร็จการศึกษามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะได้รับประทานปริญญาบัตรจริง จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง