"เลขาธิการ กช. ร่วม ปส.กช. ถกปัญหาการศึกษาเอกชน พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหา!!

#ชัดทุกกระแส

"เลขาธิการ กช. ร่วม ปส.กช. ถกปัญหาการศึกษาเอกชน พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหา!!


ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ สช. ประธานคณะกรรมการ ปส.กช.ผู้แทนสมาคมทางการศึกษาเอกชน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมกว่า 100 คน


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (7 พ.ย. 62) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  เขตบางพลัด กทม. ว่า เมื่อมารับหน้าที่เลขาธิการ กช. ก็ต้องการรับฟัง ความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาเอกชน เพราะมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องการมาสร้างประโยชน์ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ทำงานได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งจะสนับสนุนงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ ให้กับครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งตนมีหลักการทำงานในเชิงรุก มากกว่าตั้งรับ ถูกใจเป็นรอง ถูกต้องเป็นหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหา ถ้าบังคับทิศทางลมไม่ได้ ก็จงปรับใบเรือ คนทำดี ต้องมีที่ยืนในสังคม ปิดช่องว่างด้วยตนเองเสมอ ทุกคนต้องมุ่งสู่ดาวเดียวกัน เพื่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์


ดร.อรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาในเชิงรุก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน มีการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทุกฝ่าย อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปส.กช.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนให้เป็นรูปธรรมต่อไป


การศึกษาเอกชน ถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีความคล่องตัว เป็นทางเลือกที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้แบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา และมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้สถานศึกษาเอกชนจำเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง