คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

#ชัดทุกกระแส

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชน


 โดยมี นายประสงค์
คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากส่วนราชการในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดที่นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้แบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้


1) ประเด็นด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
2) ประเด็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด และการพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC ให้พัฒนาสอดคล้องควบคู่กัน
3) ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง ถือเป็นวาระแห่งชาติของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบปัญหามาตลอดทุกปี แม้ว่าทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการและหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน


 4) เปิดการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าในชุมชนตลาดบ่อบัว เพื่อให้การค้าขายในตลาดบ่อบัวเป็นไปอย่างเป็นธรรม
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมารวบรวมและแยกแยะประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหา ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง