นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รับทราบคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ย้ายนิติกรคลองหลวงมาทำงานชั่วคราว แต่ยังไม่มอบตำแหน่งงานให้

#ชัดทุกกระแส

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รับทราบคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ย้ายนิติกรคลองหลวงมาทำงานชั่วคราว แต่ยังไม่มอบตำแหน่งงานให้


ตามที่ทางจังหวัดปทุมธานีได้รับหนังสือร้องเรียนจากประธานสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง  เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง และประชาชนในพื้นที่ ต้องการให้ย้าย นางสุดา ทองวิไล รองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง และนางสาววราภรณ์ จารุครุฑ นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ออกจากพื้นที่ เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งต่อมา  นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งสั่งย้ายนางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
และให้นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ทางผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าว และได้พูดคุยกับนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เพื่อสอบถามว่า นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ถูกคำสั่งย้ายมาให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562  ได้มารายงานตัวหรือยัง


นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ก็ได้ตอบผู้สื่อข่าวในประเด็นดังกล่าวว่า นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้มารายงานตัวเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งจริงๆ แล้วต้องมารายงานตัวในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยนางสาววราภรณ์ จารุครุฑ ได้ให้เหตุผลที่มารายงานตัวล่าช้าเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด โดยได้แนบใบรับรองแพทย์ของคลินิกเวชกรรมแพทย์สมภพ 25/15 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีนายแพทย์ สมภพ คณิษฐเสวี เป็นผู้ตรวจไว้เป็นหลักฐาน และเพิ่งทราบว่าถูกย้ายเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทำให้มารายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนด
จากนั้นทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อีกว่า หลังจากนี้จะให้นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่อะไรที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ท่านตอบว่าเพิ่งได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีว่า ให้นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ มาช่วยราชการที่นี่เป็นเวลา 2 เดือน คือตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จึงจะขอปรึกษากับปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ก่อนว่าจะให้นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ ทำหน้าที่อะไร แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบรรเทาความเสียหายที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจข้อ 170 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อที่ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพ. ศ. 2560 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 จึงมีคำสั่งดังนี้


คือ  1. ให้นางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.ให้นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


   จากคำสั่งดังกล่าวทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ไปสอบถามที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ว่านางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง ได้เข้ามารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้ระบุตำแหน่งว่าให้นางสุดา ทองวิลัย มาปฏิบัติงานในตำแหน่งใด จากการสอบถามกับนายยุทธ ตัณฑชุณห์ รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ชี้แจงว่า นางสุดา ทองวิลัย ได้เข้ามารายงานตัวเมื่อช่วงเวลา 8.30 น. ที่ผ่านมา และได้มีการพูดคุยกับท่านปลัดและรองปลัด ซึ่งท่านปลัดเองได้มอบหมายให้นางสุดา ทองวิลัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยปลัด เนื่องจากว่ามีตำแหน่งระดับ C9 และหลังจากเข้ารายงานตัวที่เทศบาลเมืองท่าโขลงแล้ว นางสุดา ทองวิลัยได้เดินทางไปที่จังหวัด เพื่อติดต่อประสานงานตามคำสั่งของปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีสื่อมวลชนจึงไม่ได้พบกับ นางสุดา ทองวิลัย
 

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง